Gladys & Lejo's Wedding @ Marina Del Rey, Bronx, NY

"Zap Shots"